پروژه

پروژه هتل تبرک

این پروژه در سال فلان در مکلان فلا ساخته شد و فالمیرینرخ یرنیرختیثخرص ینریخرتصسخیتیرتیختر تیریر9ی یرر0ثیر0تصرر . رثیر9ص9ثخرت

عکس

اجرای پروژه شبکه های کامپیوتری

تاریخ ساخت وساز :  12 دی 1393 مکان : مشهد و شهرستان ها سرمایه گذار : اداره دارایی، درمانگاه آل نبی (ص)، شرکت بتن سار تربت و …