تستر شبکه،تستر شبکه فلوک، تست فلوک، تست فلوکDTX1800، تست فلوک DSX8000، انواع تسترهای شبکه

تسترهای شبکه

در بسیاری از پروژه‌های شبکه و دوربین‌های مداربسته برای اجرای بهتر پروژه و اطمینان از اجرای صحیح آن پروژه، مدیران پروژه از یک سری تجهیزات و امکانات استفاده میکنند تا بتوانند پروژه را با کیفیتی هر چه بهتر به کارفرما ارائه دهند.